FAQ "Au dessus du Bie"

Boekingen en betalingen
1. Hoe kan ik boeken?
U stuurt een e-mail naar SITUS met uw persoonlijke gegevens, naam, adres en tel. nr. en geeft aan welke periode u wilt boeken. Als de periode nog vrij is, kan u reserveren en bevestigen wij u dat schriftelijk. U kiest in dat geval voor een betaling van de huursom in één keer bij boeking met 5% korting op de huursom of voor gesplitste betaling. In dat laatste geval betaalt u een voorschot van 30% bij boeking en het saldo één maand voor intrek. Schoonmaak en waarborg kan ter plaatse betaald worden bij aankomst of voorafgaand per overschrijving, ev. meer de kosten voor lakenhuur.

Bij boeking is de ondertekening voor akkoord van het huisreglement verplicht.
2. Kan ik nog annuleren na boeking?
De volledige huursom blijft verschuldigd bij annulering behoudens tijdige herroeping van de boeking cfr. art. 6 van het huisreglement.

U vindt de annulatievoorwaarden in het huisreglement op onze website. SITUS biedt geen annulatieverzekering aan. Als u de risico's op annulatie wenst in te dekken, bent u aangewezen op een verzekering. Best neemt u daarvoor contact met uw persoonlijke makelaar. Annuleert men een boeking dan blijft het gehele saldo verschuldigd aan Situs en vordert de huurder dit desgevallend terug aan zijn eigen verzekering cfr de door hem bedongen verzekeringsvoorwaarden. SITUS heeft geen overeenkomst met de verzekeraar en vordert de bedragen in bij de klant.
3. Moet ik als huurder een borgsom betalen?
De huurder dient voorafgaand aan het verblijf een borgsom te betalen. Als de betaling niet is gebeurd of hiervan geen bewijs voorligt, kan de huurder de toegang tot het pand verboden worden. De borgsom dient bij aankomst op het verblijfsadres aan de Beheerder/huisbewaarster van het vakantiehuis te worden voldaan, tenzij wanneer er betaling geschiedde per overschrijving. SITUS heeft het recht een hogere waarborg te eisen dan de standaard waarborg als voorwaarde van boeking indien daartoe redenen zijn.
4. Wanneer krijgt ik het saldo van de waarborg terug?
De meterstanden worden genoteerd bij aankomst en vertrek. Binnen de 14 dagen na het vertrek van de huurder, ontvangt de huurder een afrekening van de kosten en een detail van het saldo van de waarborg. Dit wordt teruggestort op de rekening die de huurder verkiest.
5. Wat kost een verblijf?
Er zijn verschillende prijscategorieën. Zie Prijslijst.
Indien de huurder met minder personen in het pand verblijft dan het max. toegelaten aantal, is er geen prijsvermindering aangezien SITUS niet per kamer maar per pand verhuurt.
Klanten die meerdere keren per jaar boeken, kunnen wel een korting krijgen vanaf de 2de boeking.
6. Krijg ik korting bij vroegboeking?
SITUS voorziet kortingen voor last minute boekingen maar niet voor vroegboeking. Bij boeking 2 weken voor intrek geniet u een korting van 30%. Bij boeking 1 maand voor intrek, krijgt u een korting van 20%.
7. Moet ik linnen huren?
Het gebruik van lakens is verplicht. U kunt uw eigen linnen meebrengen of het huren van SITUS. In het laatste geval dient u SITUS ten laatste 1 week voor intrek te informeren over het aantal van de door u benodigde laken/handdoekensets.
8. Kan ik een paar kamers huren of een deel van het terrein?
Het domein wordt enkel in zijn totaliteit verhuurd. De huurder beschikt dan ook over het volledige terrein en de verschillende constructies tijdens zijn verblijf.
9. Kan ik een optie nemen op het pand?
U kunt schriftelijk een optie aanvragen. Opties zijn kosteloos en voor 1 week, behoudens verlenging na schriftelijke aanvraag van de potentiële klant en schriftelijke toezegging van SITUS. Opties die na een week niet omgezet zijn en niet verlengd werden, vervallen.
10. Kan ik een feest geven en met hoeveel personen?
Het pand wordt niet verhuurd als feestzaal maar als vakantiewoning. Dat betekent dat u een feest mag geven voor het aantal personen dat logeert in het huis. Het aantal gasten overdag kan maximaal 50 % hoger zijn dan het max. aantal personen dat ter plaatse kan overnachten. Bezoekers in meer op het aantal vergunde slaapplaatsen dienen het pand te verlaten voor 22u. Het spreekt voor zich dat er geen hinder mag zijn voor de omgeving, noch nachtlawaai. Lees aandachtig het huisreglement.Bezoeken - aankomst en vertrek
1. Wat is het adres van het huis?
Rue des Routis 30, 6929 Daverdisse. Het huisnr. was vroeger 27 maar werd gewijzigd naar nr. 30.
2. Kan ik het huis voorafgaand bezoeken?
Huisbezoeken gaan standaard door op vrijdag tussen 14u en 16u op voorwaarde dat het huis dan niet geboekt is. De bezoeken worden op die dag geregeld omdat het huis dan gepoetst is. Een bezoek vraagt de huurder aan per e-mail aan situs@skynet.be. Bezoeken gaan door met max. 4 personen per groep. De huisbewaarder toont het huis. Voor alle info en inspraken dient de huurder zich tot SITUS te wenden via e-mail.
4. Wat moet ik doen als vroeger wenst te arriveren of later wens te vertrekken?
Als de huurder vroeger wilt aankomen of later wilt vertrekken is dat mogelijk mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van SITUS per email.
5. Wat moet ik doen als ik later arriveer dan voorzien?
De huisbewaarder is standby tijdens de normale aankomsttijden (van 16u tot 18u). Indien de huurder een afwijkende aankomsttijd wenst, dient dit ten laatste één week op voorhand geregeld zijn per email met SITUS. Als de klant last minute een latere aankomsttijd voorziet, kunnen er extra verplaatsingskosten en tijd worden aangerekend voor de extra prestaties van de huisbewaarder.
6. Moet ik het vakantiehuis schoonmaken voor vertrek?
Het huis moet bij vertrek bezemschoon zijn. De meubels mogen niet verplaatst worden.
7. Wat moet ik doen in geval van schade?
Van zodra u schade vaststelt, dient u SITUS te verwittigen via 0475.74.83.19 of 0479.97.79.67. Bij vertrek dient u de schade ook spontaan te melden aan de huisbewaarster.
8. Wie moet ik contacteren bij problemen?
Bij problemen kan u terecht bij de huisbewaarster of bij de huisbeheerders (tel. 0476.37.88.19 of 0475.74.83.19 of 0479.97.79.67).
9. Hoe verlaat ik het huis?
De Huurder dient het vakantiehuis uiterlijk op de in de huurovereenkomst aangegeven tijd te hebben verlaten. Indien de Huurder bij aankomst schade vaststelt aan het gebouw of aan de infrastructuur dient hij dit onmiddellijk te melden aan de eigenaar of huisbewaarster.
De Huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en het vakantiehuis te gebruiken zoals bepaald in het huisreglement.
Bij vertrek sluit de huurder de ramen en deuren en draait hij de kranen van de radiotoren dicht en de sleutel van het huis in de sleutelkluis te deponeren.Mogelijkheden en beperkingen
1. Wat mag wel en wat mag niet?
De rechten en plichten van de huurder zijn uitdrukkelijk beschreven in het huisreglement dat de huurder kan raadplegen op onze website en welke meegestuurd wordt bij boeking ter ondertekening. De huurder is verplicht dit reglement ondertekend terug te sturen maar ook bij niet ondertekening van het reglement zijn de bepalingen van toepassing. Zie Huisreglement.
2. Mag ik een feest geven in het huis?
De huurder mag een feest geven voor de gasten die verblijven in het huis zonder de rust van de buren en de omgeving te verstoren en conform de regels van het huisreglement.
De Huurder dient de bij feestelijkheden een aangepast concept van samenkomst te organiseren zoals voorzien in de overeenkomst en hij moet rekening houden met alle wettelijke verplichtingen.
Bezoekers in meer op het aantal vergunde slaapplaatsen dienen het pand uiterlijk om 22 uur te verlaten. Overdag zijn er in het huis in Daverdisse maximaal 45 personen toegestaan, na 22 u enkel het aantal gasten dat maximaal kan overblijven in de woning.
3. Mag je een tent plaatsen in de tuin?
Het plaatsen van een tent is niet toegelaten omdat dit schade geeft aan het gazon.
4. Mag er gekampeerd worden in de tuin?
Kamperen is niet toegestaan.
5. Mag er gerookt worden in het huis?
Roken in huis is niet toegelaten. Roken buiten kan met gebruik van een asbak.
6. Zijn huisdieren toegelaten?
Omwille van het anti allergisch concept dat SITUS hanteert en de hygiëne van het huis en de tuin zijn geen huisdieren toegelaten.
7. Zijn er jeugdgroepen toegestaan?
Het huis kan geboekt worden mits er voldoende volwassenen aanwezig zijn. Verblijf van minderjarigen zonder begeleiding of zonder toelating van hun ouders is niet toegestaan.
8. Mogen we een kampvuur organiseren, vuurwerp maken of wensballons oplaten?
In de Ardennen moet men extra waakzaam zijn voor brandgevaar vanwege de vele bossen en de lange afstanden die de brandweer moet afleggen in geval van brand.
Het is niet toegestaan om een vuur te maken in de tuin omwille van de brandveiligheid en omwille van het feit dat dit de tuin zou beschadigen. Ook vuurwerk en wensballons zijn absoluut verboden.
9. Kunnen we het huis huren voor het organiseren van een feest?
Het huis kan enkel gehuurd worden als vakantieverblijf, ev. met feest voor het max. aantal toegestane genodigden (totaal max. 45 overdag en totaal max. 34 pp na 22 u) en mits respect voor de huisregels (zie huisreglement).
10. Mogen we buiten muziek maken?
Daverdisse is één van de stilste dorpen van de Ardennen. Buiten muziekspelen is in gans Europa vergunningsplichtig. Komt daar bij dat je hier in de bergen muziek kilometers ver hoort weerklinken en in dit immens beschermd stuk natuur kan dat de bedoeling niet zijn. Muziek in open lucht is dus niet toegelaten behoudens voorafgaandelijke, schriftelijke toelating van de burgemeester aan de eigenaars van de vakantiewoning teneinde de rust voor de omgeving maximaal te respecteren.
11. Mogen we een eigen geluidsinstallatie en geluidsboxen voorzien?
Muziekinstallaties mogen enkel binnen worden aangewend en conform de regels die zijn opgenomen in het huisreglement ter voorkoming van overlast (zie pg. 4 e.v. van het huisreglement op de website). Het plaatsen van eigen geluidsboxen is niet toegestaan omdat deze niet zijn afgesteld rekening houdende met de geluidsbeperkingen die er gelden en de max. aanvaardbare trillingen (verschillend afhankelijk van de toonhoogte en het type boxen). In de woning is echter alles voorzien om u te voorzien van een goede geluidsinstallatie, dj tafel en boxen voor een feestelijk verblijf zonder de rust van de buren te verstoren.
12. Kunnen we een foodtruck/campingcar/tenten plaatsen in de tuin?
Het plaatsen van een foodtruck is enkel mogelijk op het voorplein voor het huis. Tenten en campingcars zijn niet toegelaten.
13. Zijn er extra gasten toegestaan?
Overdag zijn er max. 45 pp. toegelaten. Na 22 u max. 34 pp.
14. Mogen we eigen catering voorzien?
SITUS biedt geen diensten aan. De huurder staat in voor eigen eten en drank en andere diensten, zelf of via dienstverleners. Je vindt een lijst van traiteurs uit de buurt op onze website. Uiteraard beslis je zelf wie in de catering voorziet.
15. Is er een friteuse?
Omwille van de brandveiligheid is er geen friteuse voorzien.
Praktisch
1. Waar deponeer ik het afval?
Het afval moet worden gescheiden zoals aangegeven in de keuken. Het glas brengt de huurder zelf naar de glascontainer. Papier neemt de huurder terug mee naar huis. Er zijn geen afhalingen van glas en papier aan huis. Indien het huisvuil niet gesorteerd wordt conform de regels, wordt dit niet meegenomen door de ophaaldienst en dient dit door het personeel achteraf met de hand te worden gesorteerd. In dat geval worden er extra kosten aangerekend.
2. Waar parkeren de wagens?
"Au dessus du Bie" te Daverdisse stelt 12 parkeerplaatsen ter beschikking. Extra voertuigen kunnen parkeren aan de kerk in Daverdisse. Het is absoluut verboden wagens te parkeren in de rand van de weg of in de groenstrook naast de weg.
3. Kan ik mijn elektrische wagen opladen op het domein?
SITUS beschikt niet over een laadstation. Er is op het kruispunt van de straat echter een publiek laadpunt voor 2 auto's.
4. Mogen we een eigen DJ inschakelen?
Dat mag op voorwaarde dat hij het huisreglement mee ondertekent en tevens voorziet van zijn eigen voornaam, familienaam, adres en ev. bedrijfsgegevens. Hou uw DJ in ieder geval in toom en zorg ervoor dat hij het huisreglement kent en respecteert. Hou er ook rekening mee dat het niet toegelaten is om eigen geluidsboxen te gebruiken. Indien vastgesteld wordt dat deze regel overtreden wordt, mag de verhuurder u uit het huis zetten. Gebruik van installaties die mogelijk overlast genereren voor de omgeving, kan immers aanleiding geven tot administratieve sluiting van de vakantiewoning. U bent als huurder verantwoordelijk voor uw DJ. Deze voelt zich verantwoordelijk voor de ambiance en heeft veelal de grootstedelijke gewoonte overgenomen dit te verkrijgen door een overbodig hoog geluidsvolume met veel bassen. Meestal relativeert hij de vermeende overlast die hij veroorzaakt en moet hij herhaaldelijk aangemaand worden. Vermijd dit resoluut door daaromtrent zeer duidelijk te zijn. Het is ondertussen een Europese opvoedingswijze geworden als de politie e na 22u moet komen, laat staan als ze een tweede keer moet komen, dat zij de installatie van de DJ in beslag neemt. Wat geldt voor onverantwoord te snel rijden geldt heden voor te luide muziek. Bovendien worden vakantiewoningen die voor overlast zorgen gesloten.
De integrale regels kan u nalezen in het huisreglement.
5. Hoe wordt het energieverbruik verrekend?
De meterstanden worden genoteerd bij aankomst en bij uw vertrek en vervolgens verrekend met de waarborg. Het saldo van de waarborg wordt ten laatste 14 dagen na uw vertrek teruggestort op de door u aangegeven rekening.Infrastructuur en inrichting
1. Waarover beschikt het huis en de tuin?
U vindt de beschrijving van de inrichting van het huis en de tuin op onze website. Zie de informatie omtrent de infrastructuur.
Foto's vindt u op onze website en in de fotoreportage.
2. Hoeveel slaapkamers zijn er en met hoeveel kan je overnachten?
Er zijn 12 slaapkamers voor max. 34 personen. In totaal zijn er 22 enkele bedden en 6 dubbele bedden. Zie de informatie i.v.m. de slaapkamerindeling.
Er zijn tien zitruimtes op het domein. Zie de informatie over de tien zitruimtes. Alle kamers hebben eigen sanitair op de kamer of in een bijhorende badkamer behalve het pannenkoekenhuisje. In het hoofdgebouw zijn er 5 toiletten waarvan 1 gemeenschappelijke. In het grote bijgebouw beschikt elke kamer over zijn eigen toilet.
3. Kan je extra bedden bijplaatsen?
Helaas is dat niet toegelaten op grond van de vergunning waarover Situs beschikt en de brandweervoorshriften. Het is wel toegelaten om enkele reisbedjes voor baby's bij te plaatsen. SITUS heeft er 2 ter beschikking in de woning. Bijkomende overnachtingsmogelijkheden zijn er wel in de hotels in de buurt. Je vindt een overzicht van de dichtbij gelegen hotels bij Nuttige info op onze website (document: Traiteurs en hotels).
4. Wat is er voorzien op de bedden?
De bedden zijn voorzien van matrassen, een matrasbeschermer, een kussen, een kussenbeschermer en een dekbed (niet met pluimen). Lakens kan je huren of zelf meebrengen.
5. Zijn er faciliteiten voor de kinderen?
Voor de kinderen is er de grote tuin waar allerlei spelletjes gespeeld kunnen worden. Er is ook een speelzolder naast de buitenkeuken en de kindertoren. Binnen is er een tv hoek voor de kinderen met een videospeler, een spelkoffer en meerdere kindertafeltjes. Voor de allerkleinsten zijn er hoge kinderstoelen en 2 reisbedjes voorzien. Bijzonder fijn voor de kinderen zijn de bossen en de rivieren in de omgeving van de woning. Daarnaast is een bezoek aan het educatief kunstmuseum MUDIA een absolute aanrader en zijn er tal van mogelijkheden in de omgeving om je verblijf voor de kinderen bijzonder te maken. Zie "activiteiten" in het document Nuttige info op onze website en de verschillende links (Daverdisse Tourisme, Redu Village du Livre, Vakantie met kinderen).
6. Zijn er hifi voorzieningen?
In de polyvalente ruimte is er een groot scherm (160 cm) televisie waarop je een computer kunt aansluiten en op die manier kunt projecteren op het grote scherm. Er is een dvd speler en video op aangesloten. Tevens is er een hifi installatie voorzien met video, blue-ray en dvd. Aansluitingen: VGA, HDMI, mini jack en RCA. Daarnaast is er een dj tafel en meerdere geluidsboxen. Beneden is er een radio cd speler voorzien.
7. Wat is er voorzien in de keuken?
De keuken is voorzien van alle nodige keukengerei voor 34 personen (glazen, borden, bestek, potten, pannen, keukenhulpjes, enz..). Er is één oven en drie combi microgolfovens, 2 fornuizen met 4 keramische kookplaten, 2 dampkappen, 3 kleine ijskasten (tafelmodel) en 3 grote ijskasten (staan model), 1 grote diepvriezer (staan model), 2 koffiezetapparaten en 1 senseo. Er is geen friteuse voorzien. Het gebruik ervan is verboden. De keuken is ook voorzien van een basisvoorziening kruiden en specerijen.
8. Hoeveel tafels zijn er in het huis?
Er is een grote tafel beneden in aansluiting bij de keuken voor 34pp. en er zijn 2 tafels in de polyvalente ruimte voor in totaal 16 pp. In heel wat slaapkamers (9)is er ook een tafel voorzien waar je met 2 tot 4 aan kunt werken. Buiten zijn er tafels in de tuin, op het middenplein en in de buitenkeuken.
9. Kan je barbecueën?
Het huis is voorzien van een buitenkeuken waar er een barbecue is voorzien. Het is omwille van brandgevaar niet toegelaten op een andere plek op het domein te barbecueën.
10. Is er wifi?
Er is inderdaad wifi.Winkels en activiteiten in de buurt
1. Waar zijn er winkels in de buurt?
In Daverdisse dorp zijn er geen winkels. De dichtstbijzijnde winkels vindt u in Wellin, Porcheresse, Redu en Libin. U vindt een overzicht bij Nuttige info op onze website. In Redu is er een verse bakker die doorgaans open is in het weekend.
2. Wat is er te doen in de buurt?
Het domein is gelegen in het gebied van de Boven Lesse, een groene beboste regio in de Ardennen waar de Lesse domineert. Het is een ideale streek voor wandelaars en mountainbikers. De natuur is hier overweldigend en de grootste troef van de streek. Als toeristische attracties is er o.m. het Euro Space centre in Libin, het MUKHA museum in het gezellige boekendorp Redu, het Klompen museum in Porcheresse en het klokken en beiaard museum in Tellin. Je vind heel wat extra mogelijkheden en suggesties op de website van Toerisme Luxemburg, zie: https://www.luxembourg-belge.be en https://www.libin.be/agenda en https://www.ardennebelge.be/diffusio/fr/p/decouverte-et-divertissement/la-haute-lesse-libin_TFOLOD-01-0AVJ-4UOA/.Bedrijfsbijeenkomsten
1. Waar kan er vergaderd worden in het pand?
Er zijn meerdere plekken in het huis en op het domein die geschikt zijn om de vergaderen in kleine of grotere groepen. Binnen is er de grote tafel beneden voor max. 34 pp. en de 2 tafels boven voor in totaal 16 pp. Boven is het grote scherm voorzien waarop je een computer kunt aansluiten. Er is uiteraard ook wifi verbinding. Er is een groot bord voorzien waarop u met uitwisbare stiften kunt schrijven. Buiten kan er bij mooi samen gezeten worden in de tuin aan de tafels of in de zetels, op het middenplein en in de buitenkeuken.
2. Is er catering voorzien?
SITUS stelt geen catering ter beschikking. Je kan beroep doen op een eigen cateraar en vindt enkele mogelijkheden m.b.t. lokale traiteurs op onze website onder Traiteurs en hotels.